The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Višejezički demografski rečnik, srpskohrvatska verzija 1971

40

Iz Demopædia
Skoči na: navigacija, pretragaUvod u Demopædia
Predgovor | Općenito Indeks
Glava : 1. Osnovni i opsti pojmovi i izrazi (indek 1) | 2. Demografske statistike (indek 2) | 3. Stanje stanovištva (indek 3) | 4. Mortalitet i morbiditet (indek 4) | 5. Nupcijalitet (indek 5) | 6. Plodnost (indek 6) | 7. Kretanje i reprodukcija stanovništva (indek 7) | 8. Migracije (indek 8) | 9. Ekonomska i socijalna demografija (indek 9)
Pages : 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

Mortalitet i morbiditet

40

401

— Pod nazivom smrtnost 1, ili mortalitet 1, izučavamo umiranje stanovništva. Obično se reč smrtnost koristi kao sinonim za stopu smrtnosti 2, ili stopu mortaliteta 2 ili koeficijent smrtnosti 2, kojim se meri učestalost smrtnih slučajeva 3. Ako ništa drugo nije naznačeno, izraz stopa smrtnosti znači isto što i opšta stopa smrtnosti 4 (v. 135-8). To je uglavnom godišnja stopa opšte smrtnosti 4, i označava količnik broja smrtnih slučajeva u toku jedne godine u posmatranom stanovništvu u odnosu na prosečno brojno stanje 5 tog stanovništva u istom periodu. Ta stopa se obično iskazuje na 1.000 stanovnika (v. 133-4*). Ako se izučava samo smrtnost pojedinih delova stanovništva (101-5), govorimo o specifičnim stopama smrtnosti (v. 134-6) među kojima su od posebnog značaja (specifične) stope smrtnosti po starosti i polu 6. Isto značenje imaju obično (specifične) stope smrtnosti po starosti 7, jer se retko računaju stope smrtnosti po godinama starosti, čak i po starosnim grupama, a da se ne izdvoji pol.

  • 3. smrt, ž. — smrtni slučaj, m. — umreti, preminuti, gl. — umrli, prid.
  • 4. Izraz opšta smrtnost znači da su obuhvaćeni svi smrtni slučajevi bez razlike (v. 134-7*).
  • 5. Kada se posmatranje odnosi na više godina, obično se određuje prosečno brojno stanje, kao prosek brojnog stanja stanovništva sredinom svake godine posmatranja.

402

— Kada se kaže da se izučava diferencijalna smrtnost 1, to znači da ispitujemo razlike u smrtnosti 1 među grupama. Kada neka grupa pokazuje izrazito veću smrtnost nego jedna ili više drugih grupa sa kojima je upoređujemo, bar implicitno govorimo o višoj smrtnosti 2 prve (u odnosu na druge). Pod nazivom smrtnost po profesijama 3 izučavamo smrtnost različitih profesionalnih grupa (352-3). Smrtnost po profesiji ne treba mešati sa rečju profesionalna smrtnost 4, koja znači višu smrtnost usled specijalnih opasnosti vezanih za vršenje neke profesije. Među ovim opasnostima treba posebno pomenuti profesionalne bolesti 5.

  • 2. Tako se, npr., u većini zemalja zapaža viša smrtnost muškaraca u poređenju sa ženama iste starosti.

403

Standardizovane stope smrtnosti 1 (v. 135-7) su obično namenjene za poređenje stepena smrtnosti među različitim populacijama (101-3), pri čemu se zanemaruju njihove razlike u strukturi (144-4), a posebno u njihovo starosnoj strukturi (325-6). Uobičajeni način izračunavanja standardizovanih stopa sastoji se u primeni starosnih stopa stanovništva koje ispitujemo, na broj lica odgovarajuće starosti jedne standardne populacije 2, tj. stanovništva određene strukture, koje je uzeto kao model. U nedostatku starosnih stopa, taj direktan metod izračunavanja, tzv. metod standardnog stanovništva 3, postaje neprimenljiv. Tada se standardizacija 3 može vršiti na posredan način 4, i računaju se standardizovani indeksi smrtnosti 5. Ovi indeksi se koriste u iste svrhe kao i standardizovane stope smrtnosti, a računaju se pomoću standardizovanih stopa smrtnosti 6 za različite grupe izučavanog stanovništva. Kod svake grupe stanovništva broj stanovnika po starosti množi se odgovarajućim stopama smrtnosti iz tablice koja je uzeta kao standardna, zatim se broj pomenutih proizvoda sabere i dobije se očekivani broj smrtnih slučajeva. Vrednost standardizovanog indeksa smrtnosti za svaku grupu stanovnika dobija se poređenjem posmatranog 7 i očekivanog broja smrtnih slučajeva 8.

  • 5. Ako se opšta stopa smrtnosti (401-4) pomnoži standardizovanim indeksom smrtnosti, dobija se indirektna standardizovana stopa smrtnosti.

* * *

Uvod u Demopædia
Predgovor | Općenito Indeks
Glava : 1. Osnovni i opsti pojmovi i izrazi (indek 1) | 2. Demografske statistike (indek 2) | 3. Stanje stanovištva (indek 3) | 4. Mortalitet i morbiditet (indek 4) | 5. Nupcijalitet (indek 5) | 6. Plodnost (indek 6) | 7. Kretanje i reprodukcija stanovništva (indek 7) | 8. Migracije (indek 8) | 9. Ekonomska i socijalna demografija (indek 9)
Pages : 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93