The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Višejezički demografski rečnik, srpskohrvatska verzija 1971

51

Iz Demopædia
Skoči na: navigacija, pretragaUvod u Demopædia
Predgovor | Općenito Indeks
Glava : 1. Osnovni i opsti pojmovi i izrazi (indek 1) | 2. Demografske statistike (indek 2) | 3. Stanje stanovištva (indek 3) | 4. Mortalitet i morbiditet (indek 4) | 5. Nupcijalitet (indek 5) | 6. Plodnost (indek 6) | 7. Kretanje i reprodukcija stanovništva (indek 7) | 8. Migracije (indek 8) | 9. Ekonomska i socijalna demografija (indek 9)
Pages : 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

51

510

Prestanak braka 1 može nastupiti smrću jednog od supružnika ili, u zemljama gde je to zakonom ili običajem dozvoljeno, po uzajamnoj saglasnosti oba supružnika ili po želji jednog od njih. Ako brak prestane usled smrti jednog supružnika, onda se muškarac koji nije stupio u novi brak naziva udovac 2, a žena — udovica 3, ili udova 3. Kada obudovela lica 4 nisu stupila u novi brak, to se naziva obudovelost 5, ili (za žene) udovištvo 5.

  • 5. U nekim zemljama udovicama se ne dozvoljava, ili bar ne za izvesno vreme, ponovo sklapanje braka. U Francuskoj, npr., udovicama se dozvoljava ponovno stupanje u brak tek po isteku 300 dana od smrti muža, a u Španiji — posle 301 dan. Zakon o ustanovljenju roka udovišta ima za cilj neosporno utvrđivanje očinstva (114-6*) dece rođene posle smrti muža.
    U Jugoslaviji ne postoji vremensko ograničenje za ponovno sklapanje braka.

511

— U zemljama gde je razvod 1 priznata institucija, prava i obaveze supružnika mogu biti raskinuti na osnovu sudske odluke o razvodu braka 2. U nekim zemljama napuštanje bračne zajednice 3, ili ostavljanje jednog supružnika 3 od strane drugoga smatra se kao razvod. Razvedeni muškarac 5 i razvedena žena 6 spadaju u kategoriju razvedenih lica 4.

  • 1. razvod, m. — razvesti, gl. — razveden, prid.
  • 2. Odredbe o razvodu i rastavi braka sadrži Zakon o braku. Statistička građa o razvodima prikuplja se pomoću statističkih listića o razvodima, koje popunjavaju sudovi nadležni za razvod braka.

512

— U zemljama gde su na snazi propisi o neraskidivosti braka 1 i gde institucija razvoda ne postoji, prestanak bračne zajednice (510-1) može nastati samo smrću jednog supružnika. Međutim, u nekim od tih zemalja može da postoji legalna rastava braka 2, ili rastava od stola i postelje (tela i dobra) 2, ako popuste veze među supružnicima. Sudskom rastavom supružnici se oslobađaju nekih obaveza, među kojima i obaveze zajedničkog stanovanja 3 pod istim krovom, ali im se ne daje pravo da stupe u novi brak. Supruzi čija je bračna veza raskinuta nazivaju se rastavljeni supružnici 4. U demografskoj statistici preporučuje se da se koristi tačniji termin — legalno rastavljena lica 4, za razliku od faktičke rastave 5 do koje je došlo bez formalnosti U nekim zemljama stvarna rastava može nastupiti obostranim pristankom supružnika, ili napuštanjem bračne zajednice 6, ili ostavljanjem 6 jednog supružnika od strane drugog. Supružnici koji legalno ili faktički ili usled izuzetnih (naročitih) okolnosti (npr. zbog rata), žive odvojeno nazivaju se rastavljeni parovi 7, a njihova domaćinstva — rastavljena doma-ćinstva 7 (501-8).

  • 2. U Jugoslaviji je legalna rastava, ili rastava od stola i postelje, postojala u nekim područjima sve do donošenja Zakona o braku od 1946. godine. Pitanje ovih rastava regulisano je u čl. 94. i 96. toga zakona.
  • 7. U društvima gde rastavljene bračne zajednice još postoje, stoga ih razlikuju od prestanka bračne zajednice usled smrti supružnika ili razvoda.

513

Poništenje braka 1 proizlazi iz presude koja utvrđuje nepostojanje braka 1, tj. nevažnost pravosnažnog braka 2, iako je brak formalno sklopljen. Izraz prekid bračne veze 3 omogućava da se pod jednim nazivom obuhvate svi slučajevi okončanja bračne zajednice: usled smrti, razvoda, legalne ili faktičke rastave ili čak poništenja braka.

  • 1. nepostojeći brak, ništavan brak

514

— U demografiji razlikujemo ženidbeno stanovništvo 1, tj. lica koja ispunjavaju uslove predviđene (zakonom ili običajima) za sklapanje braka, i neženidbeno stanovništvo 2, tj. lica koja ne ispunjavaju te uslove. Obudovela ili razvedena lica mogu sklopiti novi brak, i stoga se razlikuju prvi brakovi 3, ili brakovi neženjenih odnosno neudatih lica (515-2), i ponovni brakovi 4, tj. brakovi obudovelih (510-4) ili razvedenih lica (511-4). Da ne bi bilo zabune, prilikom razvrstavanja brakova po redosledu (rangu) potrebno je navesti pol supružnika na koga se odnosi redosled venčanja — braka 5.

515

Po bračnom stanju 1, stanovništvo se može podeliti u razne grupe. Neženjeni 3 odnosno neudate 4 jesu lica koja nikad nisu bila u braku. Oženjeni muškarci 6 i udate žene 7 čine kategoriju lica u braku 5. Sva lica oženjena, udata, obudovela, razvedena, ili rastavljena, uzeto zajedno, označavamo izrazom lica koja su ikad bila u braku 8.

* * *

Uvod u Demopædia
Predgovor | Općenito Indeks
Glava : 1. Osnovni i opsti pojmovi i izrazi (indek 1) | 2. Demografske statistike (indek 2) | 3. Stanje stanovištva (indek 3) | 4. Mortalitet i morbiditet (indek 4) | 5. Nupcijalitet (indek 5) | 6. Plodnost (indek 6) | 7. Kretanje i reprodukcija stanovništva (indek 7) | 8. Migracije (indek 8) | 9. Ekonomska i socijalna demografija (indek 9)
Pages : 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93